Algemene voorwaarden

1.
KEJOR BV heeft haar maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 222, 3740 Bilzen , met als  KBO-nummer BE0774.778.986.
KEJOR.BE is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom zijn van KEJOR BV.
Door het ondertekenen van een bestelbon, het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden van een levering of het aanvaarden van een factuur, bevestigt de klant uitdrukkelijk de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.
Ingeval van aankoop via de webwinkel komt de verkoopovereenkomst tot stand op het ogenblik dat de online-bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging door KEJOR BV, die per e-mail wordt verstuurd.
De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat de bestelling wordt gevalideerd middels de orderbevestiging van KEJOR BV.
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

2.
KEJOR BV behoudt zich het recht voor de verkoopprijzen vermeld op de website op elk moment te wijzigen.
De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

3.
De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. 

4.
De vervoer- en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
Deze worden berekend bij de levering en worden afzonderlijk vermeld op de factuur.

5. 
De verkoopprijzen opgenomen in de bestelbon, offerte of  online-bestelling zijn gebaseerd op de actueel geldende prijzen. Indien er zich prijsstijgingen voordoen behoudt de verkoper zich het recht voor de vermelde prijzen op evenredige wijze aan te passen (tussen de datum van de bestelbon/online-bestelling en de levering).
Deze prijsstijging wordt door de verkoper per aangetekend schrijven of per e-mail meegedeeld aan de klant.  Indien de klant niet akkoord gaat met de prijsstijging kan hij alsnog afzien van de aankoop per aangetekend schrijven of per e-mail uiterlijk binnen de acht dagen vanaf de kennisgeving van de prijswijziging.

6. 
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt. 
Een vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en kan evenmin enig recht op schadevergoeding genereren in hoofde van de klant.

7.
Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken moeten per aangetekend schrijven gebeuren binnen de acht dagen na levering of ontvangst door de koper.

8.
Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding tot vergoeding geven indien zij binnen de drie maanden na de vaststelling gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn en de tussenkomst is beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.

9. 
Een annulering van de bestelling door de koper moet per aangetekend schrijven gebeuren. De koper is dan een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling met een minimum van € 100,00.
Vanaf het ogenblik dat de koopwaar is geleverd of in ontvangst genomen kan de verkoop niet meer geannuleerd worden.

10.
Tenzij anders bepaald zijn de facturen contant betaalbaar.

11.
Bij niet-tijdige betaling van de factuur zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd van 10 % op jaarbasis, alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00.

12.
Zolang de goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper.

13.
Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt de verkoper zicht het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

14. 
Bij afwezigheid van de koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres zal de verkoper bij het tweede transport de kost hiervan aan de klant doorrekenen.

15. 
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden uitsluitend behandeld voor de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Tongeren. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.